Plant Soil Environ., 66 (2020)

No. 11

https://doi.org/10.17221/263/2020-PSE
Original Paper

Long-term rotation fertilisation has differential effects on soil phosphorus

Xue Li, Qiu-Xiang Wen, Shi-Yu Zhang, Na Li, Jin-Feng Yang, Xiaori Han
Plant Soil Environ., 66 (2020): 543-551abstractdownload PDF
https://doi.org/10.17221/394/2020-PSE
Original Paper

Phosphorus distribution and availability within soil water-stable aggregates as affected by long-term fertilisation

Xiuzhi Zhang, Ping Zhu, Chang Peng, Hongjun Gao, Qiang Li, Jinjing Zhang, Qaing Gao
Plant Soil Environ., 66 (2020): 552-558abstractdownload PDF
https://doi.org/10.17221/386/2020-PSE
Original Paper

Allelopathic potential of white cabbage on some plants

Leyla Kural, Reyyan Yergin Özkanorcid
Plant Soil Environ., 66 (2020): 559-563abstractdownload PDF
https://doi.org/10.17221/218/2020-PSE
Original Paper

The influence of microbiological fertilisers on the productivity and quality of winter wheat

Yuri Koryagin, Evgenia Kulikova, Saniya Efremova, Nadezhda Sukhova
Plant Soil Environ., 66 (2020): 564-568abstractdownload PDF
https://doi.org/10.17221/498/2020-PSE
Original Paper

Effects of different N, P, K and Ca levels on tomato yield, quality and fertiliser use efficiency

Feng Qu, Jiao Zhang, Xueqiang Ma, Junzheng Wang, Zixing Gao, Xiaohui Hu
Plant Soil Environ., 66 (2020): 569-575abstractdownload PDF
https://doi.org/10.17221/316/2020-PSE
Original Paper

Furrow-ridge mulching managements affect the yield, tuber quality and storage of continuous cropping potatoes

Yichen Kang, Weina Zhang, Xinyu Yang, Yuhui Liu, Yanling Fan, Mingfu Shi, Kai Yao, Shuhao Qinorcid
Plant Soil Environ., 66 (2020): 576-583abstractdownload PDF
https://doi.org/10.17221/257/2020-PSE
Original Paper

Physical disturbance accelerates carbon loss through increasing labile carbon release

Xiuwei Zhang, Feihai Yu
Plant Soil Environ., 66 (2020): 584-589abstractdownload PDF
https://doi.org/10.17221/385/2020-PSE
Original Paper

Effect of organic fertilisers on glomalin content and soil organic matter quality

Jiří Balíkorcid , Ondřej Sedlář, Martin Kulhánek, Jindřich Černý, Michaela Smatanová, Pavel Suran
Plant Soil Environ., 66 (2020): 590-597abstractdownload PDF
https://doi.org/10.17221/426/2020-PSE
Original Paper

Active carbon pool-size is enhanced by long-term manure application

Meng Wei, Aijun Zhang, Zhonghou Tang, Peng Zhao, Hong Pan, Hui Wang, Quangang Yang, Yanhong Lou, Yuping Zhuge
Plant Soil Environ., 66 (2020): 598-605abstractdownload PDF

© 2023 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti