Czech J. Genet. Plant Breed., 57 (2021)

No. 3

https://doi.org/10.17221/103/2020-CJGPB
Original Paper

TPR domain coding gene ST2 may be involved in regulating tillering and fertility in rice

Gang Wei, Hongxia Yang, Zixian Xiong, Jingwen Wu, Danyang Chen, Yang Liu, Yijie Ban, Weichi Liu, Lina Shang, Nan Wang
Czech J. Genet. Plant Breed., 57 (2021): 83-90abstractdownload PDFsupplementary material
https://doi.org/10.17221/6/2021-CJGPB
Original Paper

Identification of known leaf rust resistance genes in bread wheat cultivars from China

Xiaocui Yan, Takele-Weldu Gebrewahid, Rui Dong, Xing Li, Peipei Zhang, Zhanjun Yao, Zaifeng Li
Czech J. Genet. Plant Breed., 57 (2021): 91-101abstractdownload PDF
https://doi.org/10.17221/8/2021-CJGPB
Original Paper

Construction of high-density genetic map and QTL mapping in Nicotiana tabacum backcrossing BC4F3 population using whole-genome sequencing

Zhijun Tong, Sanjie Jiang, Weiming He, Xuejun Chen, Lixin Yin, Dunhuang Fang, Yafei Hu, Fangchan Jiao, Chi Zhang, Jianmin Zeng, Xinfu Wu, Shancen Zhao, Jianbo Jian, Bingguang Xiao
Czech J. Genet. Plant Breed., 57 (2021): 102-112abstractdownload PDFsupplementary material
https://doi.org/10.17221/20/2021-CJGPB
Original Paper

Mapping of quantitative trait loci for purple stigma and purple apiculus in rice by using a Zhenshan 97B/Minghui 63 RIL population

Jiping Tong, Zhengshu Han, Aonan Han
Czech J. Genet. Plant Breed., 57 (2021): 113-118abstractdownload PDF
https://doi.org/10.17221/99/2020-CJGPB
Short Communication

Genome-wide identification and analysis of the MLO gene families in three Cucurbita species

Lei Zhu, Yanman Li, Jintao Li, Yong Wang, Zhenli Zhang, Yanjiao Wang, Zanlin Wang, Jianbin Hu, Luming Yang, Shouru Sun
Czech J. Genet. Plant Breed., 57 (2021): 119-123abstractdownload PDFsupplementary material

© 2023 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti