Czech J. Anim. Sci., 67 (2022)

No. 8

https://doi.org/10.17221/42/2022-CJAS
Review

Marine by-products and insects as a potential chitosan source for ruminant feed additives

Ayu Septi Anggraeniorcid , Anuraga Jayanegara, Erika Budiarti Laconi, Nur Rochmah Kumalasari, Ahmad Sofyan
Czech J. Anim. Sci., 67 (2022): 295-317abstractdownload PDF
https://doi.org/10.17221/206/2021-CJAS
Original Paper

Molecular characterization and A1/A2 genotyping of casein beta gene in zebu and crossbred cattle of Bangladesh

Mohammad Hasanuzzaman Pabitra, Tanvir Mohammad Maruf, Sabrina Islam Mony, Rashik Ebnat, Md. Rashedul Hoque, Mohammad Shamsul Alam Bhuiyanorcid
Czech J. Anim. Sci., 67 (2022): 318-326abstractdownload PDFsupplementary material
https://doi.org/10.17221/31/2022-CJAS
Original Paper

Ovary transcriptome profiling in high- and low-yielding Chinese Chahua laying chickens

Yanli Du, Linlin Liu, Yong Liu, Kun Wang, Hongmei Shi, Yang He, Yingxiang Long, Dawei Sun, Hao Wu, Xiannian Zi, Xuzheng Li, Wei Huang, Ru Zhang, Changrong Ge
Czech J. Anim. Sci., 67 (2022): 327-338abstractdownload PDFsupplementary material
https://doi.org/10.17221/166/2021-CJAS
Original Paper

Effect of dietary supplementation with mulberry and moringa leaves on the chicken reproductive performance

Manman Shen, Tao Li, Jian Lu, Kehua Wang, Liang Qu, Qirui Hou, Weiguo Zhao, Ping Wu
Czech J. Anim. Sci., 67 (2022): 339-347abstractdownload PDF

© 2023 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti